Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakközépiskola

1115 Budapest, Thallóczy Lajos u. 1.
Telefon: 464-3158, 203-8936, Fax: 203-8935
http://www.nemessuli.hu
e-mail: titkarsag@nemessuli.hu

Bemutatkozófilm

Egy szokatlanul jó hangulatú, második otthon a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakközépiskola, ahova a diákok fiatal koruk és kisebb tudásuk ellenére is a tanárokkal egyenrangú iskolapolgárként járnak.

Korszerű, diákcentrikus pedagógiai elveinek, az oktatásban alkalmazott modern módszertani eszközeinek - drámapedagógia, élményközpontúság, kooperatív tanulás, projektmódszer stb. - köszönhetően egy szokatlanul jó hangulatú második otthon.

A tanév folyamán számtalan tanórán kívüli rendhagyó programmal tesszük érdekessé a tananyag elsajátítását, iskolanapjaink, színházi előadásaink, fesztiváljaink, hazai és külföldi utazásaink legendásan jó hírűek. A drámatagozatos osztályba azokat a tanulókat várjuk, akiket érdekel a színház és a művészetek világa, szívesen beszélnek, olvasnak, írnak, gondolkodnak róla. Azokat is, akik színészek akarnak lenni, és azokat is, akik nem, hiszen a foglalkozásokon elsajátítható tudást nemcsak a színpadon, hanem az élet minden területén előforduló kommunikációs helyzetekben is használhatják. Mindenképp várjuk azokat a tanulókat, akik gyerekszínjátszókként már megismerkedtek a színház varázslatos világával, és szívesen folytatják diákszínjátszóként ezt a sokoldalú tevékenységet.

Az osztály angol (02) vagy német nyelvet (03) tanul. A drámások emelt szinten tanulhatnak magyar nyelvet és irodalmat, történelmet, valamint mozgókép- és médiaismereteket. A művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportos alapozó oktatás dráma- és színházelmélet órákon, drámajáték foglalkozáson, magyar és angol nyelvű színházi gyakorlatokon, beszéd, mozgás és zenei foglalkozásokon folyik.

A tanórai tevékenység mellett élményszerű keretekben, pl. drámatáborban, fesztiválon, külföldi vendégjátékon, az iskolai média működtetésével gyarapítjuk a diákok tudását, fejlesztjük képességeiket, tehetségüket. A drámás foglalkozásokhoz minden osztálynak színházi tréningre és előadásra alkalmas helyiséget biztosítunk. Drámatagozatos tanulóink dráma érettségivel zárhatják, az érettségit követően pedig a színész II. szakképzésen helyben folytathatják tanulmányaikat.

Legfőbb törekvésünk, hogy


- tanulóink széles, stabil általános műveltséggel rendelkezzenek
- ismerjék fel az anyanyelv, az informatika és idegen nyelvtudás fontosságát
  világunkban
- váljanak tudatos, aktív állampolgárokká és európai uniós polgárokká
- legyenek érdeklődőek egyre inkább kitáguló világunk kérdései és problémái iránt
- a tanulás és a tudatos ismeretszerzés váljon életformájukká
- legyenek igényesek önmagukkal szemben

Iskolánkban különös hangsúlyt kapnak a magyar nyelv és irodalom, az idegen nyelvek és az informatika. Informatikából - az érettségi lehetőségén kívül - szeretnénk minél több tanulót eljuttatni az ECDL-vizsgáig, amely Európában elfogadott számítógépkezelői képesítést jelent. Iskolánk sajátos tantárgya a médiaismeretek és a filmkultúra illetve filmesztétika. E komplex tantárgy választható érettségi tantárgy is egyben. Oktatási munkánk másik speciális területe a drámapedagógia.

A széleskörű általános műveltség mellett iskolánk a továbbtanuláshoz is jó esélyt kíván biztosítani. Nagy szerepet kap az önálló tanulói ismeretszerzés, öntevékenység, a tanórán kívüli önművelés. Segítjük az önmegismerést, a harmonikusabb és gazdagabb személyiség kibontakozását, a szorongások, gátlások oldását. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a tanulók képességeinek, körülményeinek minél jobb, mélyebb megismerése.

Nevelő - oktató munkánkban törekszünk tanulás- és tanulócentrikus módszerek alkalmazására, ahol a tanár szerepe egyre inkább a tanulás megszervezésére, irányítására, a tanulók önálló ismeretszerzésének segítésére irányul és nem csupán az ismeretátadásra. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a tanulók folyamatosan és ténylegesen képességeik szerint teljesítsenek, s e képességek az évek során fejlődjenek is.
Iskolánkban működik a gyakornoki rendszer, jelenleg két gyakornokkal. Az érvényes Gyakornoki Szabályzat megtekinthető s titkárságon és a könyvtárban.

Mivel az iskola épülete kicsi és képzési rendszerünkben egyre inkább előtérbe kerültek a tanár- és tanteremigényes kiscsoportos foglalkozások, 385 tanulónál többet nem tudunk befogadni. Ennek megfelelően az utóbbi években évfolyamonként 2-2 párhuzamos osztályt indítunk. Az évek során osztályaink kialakításánál két fő profil rajzolódott ki: az évfolyam egyik osztályánál az idegen nyelv oktatása, a másiknál a dráma és a színjátszás. Az osztályokat a felvett tanulók érdeklődése alapján állítjuk össze.

Érettségi utáni szakképzéseink:

Kifutó jelleggel befejezzük a képi diagnosztikai és intervenciós asszisztensi szakképzést. A továbbiakban a szakképzés a Raul Wallenberg Szakképző Iskolában (TISZKben) zajlik.

Drámatagozatunk a 2006-ban elíndított Színész II. szakképző évfolyamon folytathatják tanulmányaikat iskolánkban.

Rövid iskolatörténet:

Az iskola 1931-ben épült. A kor fő építészeti stílusának, a római iskolának a jellegzetes jegyeit viseli, ezért műemléki védettség alatt áll. A II. világháború végéig fiú elemi iskolaként működött, 1945 után már lányok is jártak ide általános iskolába. 1968-ban egészségügyi szakközépiskolává alakult.
Nem sokkal később vette fel a híres belgyógyász, Dr. Hetényi Géza nevét. Két évtizeden át kizárólag lányok oktatásával foglalkozott. (Általános ápoló és asszisztens képzettséget adott.) Az 1980-as években - a szakképzés átalakulásával - az egészségügyi középiskolai képzés fokozatosan megszűnt, és a világbanki program átvételével általános műveltséget adó humán középiskolává vált. Ezzel párhuzamosan ismét koedukált iskola lett a Hetényi.
Egészségügyi szakközépiskolaként kialakult nemes hagyományainkat és tantestületünk kétségtelen értékeit átmentve olyan humán középiskolát hoztunk létre, amelyben megváltoztak a tradicionális vezetői és tanári szerepek, átértékelődtek a feladatok az iskolai élet szinte minden területén, változtak az értékrendek és bizonyos hangsúlyok is áthelyeződtek helyi tantervünkben.
Az iskola 2009-ben vette fel Nemes Nagy Ágnes nevét.

Humán középiskolánkban két fő profil rajzolódott ki:

- az idegen nyelvi tagozat, amely 0. nyelvi előkészítő tanfolyammal indul,
  és 5 éves képzést nyújt,
- és a 4 évfolyamos drámatagozat.

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósult meg.